Internetveikala www.baltustils.lv noteikumi

 

I. Kopējie nolikumi

 

1. Internetveikala www. baltustils.lv (turpmāk – BaltuStils.lv) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir piemērojami, Klientam iesniedzot pasūtījumu Internetveikalā.

 

2. BaltuStils.lv ir tiesības mainīt Veikala Noteikumus. Klientam iepērkoties Veikalā, ir piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī (tiek norādīti, veicot pasūtījumu).

 

3. Klientam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu BaltuStils.lv Veikalam, ja viņš nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja viņš pirms preces pasūtīšanas ir apstiprinājis savu piekrišanu Noteikumiem, noklikšķinot uz “PIEKRĪTU”. Gadījumā, ja Klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem Noteikumiem vai daļai Noteikumu, viņš nedrīkst iesniegt elektronisku pasūtījumu BaltuStils.lv Veikalam, jo līdz ar pasūtījuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un bez ierunām pilnībā ir piekritis visiem Veikala Noteikumiem.

 

4. BaltuStils.lv ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam sniegtos ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, kaut gan viņam tika dota šāda iespēja.

 

II. Privātuma politika

 

1. Klientam, pasūtot preces, ir jānorāda preču piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds; uzvārds; adrese, uz kuru tiks piegādātas preces; tālruņa numurs un citi piegādei nepieciešamie dati. BaltuStils.lv apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtījuma un piegādes nolūkos. BaltuStils.lv apņemas neatklāt šo informāciju trešajām personām, izņemot BaltuStils.lv partnerus, kas sniedz preču piegādes vai citus ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuras citas Klienta privātās informācijas atklāšana trešajām personām ir izņēmums, kas visos gadījumos tiek saskaņots ar Klientu. Visos citos gadījumos trešajām personām jebkuri Klienta personas dati var tikt atklāti tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

2. Klients apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs (nepilngadīgas personas ar saviem personiskajiem līdzekļiem var disponēt tikai ar vecāku vai tiesisko aizbildņu piekrišanu) un viņam ir tiesības pasūtīt preces BaltuStils.lv Veikalā. Gadījumā, ja Klients atklāj savus piekļuves datus, BaltuStils.lv ir atbrīvots no jebkādas ar to saistītas atbildības.

 

3. Klients, iepazinies ar Noteikumiem, apstiprina, ka viņš ir informēts, ka, apmeklējot BaltuStils.lv Veikalu, viņa datorā tiks saglabātas sīkdatnes (datnes, ko sūta tīmekļa serveris).

 

4. BaltuStils.lv apstiprina, ka Klientu personas datu aizsardzībai tiecas lietot progresīvākās tehnoloģijas.

 

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

 

1. Klients, apmeklēdams Veikala tīmekļa vietni, izvēlas sev patīkošās preces. Pamatojoties uz viņa izvēli, tiek izveidots preču grozs.

 

2. Pēc preču groza izveidošanas Klientam ir jāievada izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds un adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, kā arī papildu informācija, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. BaltuStils.lv apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.

 

3. Pēc tam Klientam ir jāizvēlas viens no BaltuStils.lv Veikalā iespējamajiem norēķinu veidiem (plašāk – Noteikumu V sadaļā).

 

4. Pēdējā logā tiek ģenerēti visi Klienta iesniegtie dati, pirms kuru apstiprināšanas Klientam ir jāpārliecinās, vai iesniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir iespēja pirms pasūtījuma nosūtīšanas BaltuStils.lv labot kļūdainos datus. Klientam tiek sniegta iespēja arī pēc pasūtījuma iesniegšanas koriģēt preču piegādei nepieciešamos personiskos datus. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr viņš atzīmē, ka ir iepazinies ar BaltuStils.lv Veikala Noteikumiem un tiem piekrīt. Gadījumā, ja Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem pirms preču izvēles, viņam tas ir jāizdara pirms sava pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas.

 

5. Kad Klients pasūtījumu apstiprinājis, tas tiek nosūtīts BaltuStils.lv. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu kopš brīža, kad to saņem BaltuStils.lv. Vienlaikus tiek uzskatīts, ka līdz ar to starp Klientu un BaltuStils.lv ir noslēgts līgums. Taču šāds līgums tiek uzskatīts par izpildāmu tikai no brīža, kad BaltuStils.lv saņem Klienta izvēlētās bankas apstiprinājumu, ka ir notikusi norēķināšanās par pasūtītajām precēm.

 

6. Klientam iesniedzot pasūtījumu, BaltuStils.lv sistēma automātiski nosūta Klientam e-pasta vēstuli, kurā norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegtie dati.

 

7. Kad BaltuStils.lv saņem ziņojumu no bankas, ka Klients ir veicis maksājumu preču no Veikala pirkšanai, Klientam tiek nosūtīts ziņojums uz viņa norādīto e-pasta adresi. Ziņojuma no bankas saņemšanas brīdis tiek uzskatīts par līguma starp Klientu un BaltuStils.lv izpildes sākuma brīdi.

 

8. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek saglabāts BaltuStils.lv datubāzē atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām par šādu datu uzglabāšanas termiņu.

 

9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, iesniegdams pasūtījumu, ir iepazinies un bez ierunām pilnībā piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem citiem pie pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

 

10. Līgums tiek noslēgts un pildīts latviešu valodā.

 

IV. Garantija un preču cenu noteikšana

 

1. Ikvienas preces īpašības kopumā ir norādītas pie katras Veikalā esošās preces.

 

2. BaltuStils.lv norāda un Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka Veikalā norādīto preču krāsa, forma vai citi parametri izmantotā monitora īpašību dēļ var neatbilst reālajām preces īpašībām – lielumam, formai un krāsai.

 

3. Klients piekrīt, ka, viņam elektroniski iesniedzot Veikalā pasūtījumu, viņš apņemas maksāt par precēm pasūtījumā norādīto cenu.

 

4. Cenas Veikalā un pasūtījumā ir norādītas eiro un tajās ir iekļauti visi obligātie nodokļi un citi maksājumi.

 

5. BaltuStils.lv pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam pārdotās preces neatbilst noteiktām uz pasūtījumu attiecināmām prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to, zvanot uz BaltuStils.lv tālruni, un tas apņemas veikt visas darbības esošo trūkumu novēršanai, ja šādi trūkumi būs radušies BaltuStils.lv vai tā vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ. Ja BaltuStils.lv saprātīgā, ar Klientu saskaņotā termiņā trūkumus nenovērš, Klientam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt Latvijas Republikas Civilkodeksā paredzētajā kārtībā.

 

6. BaltuStils.lv saistības attiecībā uz precēm:

 

6.1. Gadījumos, kad konkrētām precēm ir noteikts konkrēts to derīguma termiņš, BaltuStils.lv apņemas šādas preces Klientam pārdot tā, lai Klientam būtu reāla iespēja preces izmantot līdz lietošanas derīguma termiņa beigām.

 

6.2. BaltuStils.lv apņemas pārdot pienācīgas kvalitātes, kā arī pasūtījumā noteiktajām prasībām atbilstošas preces.

 

6.3. BaltuStils.lv apņemas Klientam piegādāt pasūtījumā norādīto preču daudzumu. BaltuStils.lv neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Klientam nodoto preču skaits nav precīzs tāpēc, ka Klients nepareizi norādījis BaltuStils.lv pasūtījumā sniegtos datus.

 

6.4. BaltuStils.lv visos gadījumos piegādā Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā noteiktajiem kritērijiem.

 

6.5. Gadījumos, kad pasūtījumā ir paredzēts noteikts priekšmetu komplekts, BaltuStils.lv apņemas nodot klientam visus šai komplektā iekļautos priekšmetus.

 

6.6. Preces tiek piegādātas iepakotas, ņemot vērā to veidu un tiecoties nodrošināt, lai preces būtu derīgas lietošanai paredzētajā veidā.

 

V. Apmaksas kārtība un termiņi

 

1. Klients par pasūtītajām precēm norēķinās vienā no BaltuStils.lv Veikalā norādītajiem veidiem: ar BankLink pakalpojumu, bankas pārskaitījumu, pārskaitījumu, izmantojot Paysera sistēmu, Paypal vai citā drošā un norēķinu logā atbilstoši norādītā veidā.

 

2. Ja klients izvēlas kādu no interneta norēķinu veidiem, viņš apņemas par pasūtītajām precēm norēķināties nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesībās izteikt pretenzijas par preču piegādes termiņu pārkāpumu, jo Klienta veiktā pasūtījuma noformēšana tiek uzsākta tikai pēc tam, kad BaltuStils.lv saņēmis apmaksu par precēm.

 

VI. Preču atpakaļatdošana

 

1. Klientam tiek dota iespēja saņemtās preces apmainīt pret citām analoģiskām, bet cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas precēm, vai arī viņam nepatīkošās preces atdot atpakaļ.

 

2. Šīs tiesības Klients var īstenot 14 dienu laikā no brīža, kad preces viņam tikušas nodotas – termiņš tiek rēķināts no brīža, kad Klients vai cita viņa pilnvarota persona pieņem produkciju. Šīs Klienta tiesības ir saistītas ar to, ka Klients nav apmierināts ar konkrētās preces izmēru, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju.

 

3. Preču apmaiņa un atpakaļatdošana ir iespējamas tikai, ja apmaināmās vai atpakaļ atdodamās preces atbilst šādām prasībām:

 

a) nav lietotas;

 

b) nav bojātas;

 

c) ir saglabājušās preču lietošanai vajadzīgās īpašības;

 

d) nav zaudējušas preces izskatu.

 

Iepakojuma izmaiņas, kas bijušas nepieciešamas preces apskatīšanai, netiek uzskatītas par būtisku bojājumu vai preces izskata zaudēšanu. Visos gadījumos preces ir jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot arī no precēm nenoņemtu BaltuStils.lv etiķeti.

 

Visos gadījumos Klienta pienākums, atdodot atpakaļ preces, ir iesniegt BaltuStils.lv preču iegādes dokumentus.

 

4. Preču apmaiņa vai atpakaļatdošana notiek, Klientam sazinoties ar BaltuStils.lv darbiniekiem pa e-pastu INFO@ BaltuStils.lv . Klientam, iesniedzot lūgumu, ir jāiesniedz arī pirkšanas faktu apliecinošs dokuments, kā arī jānorāda, kuras preces tiek atpakaļatdotas vai mainītas, un kāda iemesla dēļ.

 

5. Gadījumos, kad preces tiek apmainītas un šīs apmaiņas dēļ rodas cenu atšķirība, Klientam ir jāpiemaksā BaltuStils.lv šo cenas atšķirību. Cenu atšķirība tiek samaksāta ar pārskaitījumu uz norādīto BaltuStils.lv bankas kontu.

 

6. Gadījumos, ja BaltuStils.lv nav apmaiņai derīgu preču, Klientam tiek atmaksāta samaksātā summa, neieskaitot maksu par piegādi.

 

7. Preces var tikt apmainītas vai atpakaļatdotas tikai gadījumā, ja tās atbilst šīs Noteikumu daļas 3. punktā noteiktajām prasībām. Samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atpakaļatdošanas formas parakstīšanas. Summas, kas samaksātas par preču piegādi, Klientam netiek atmaksātas.

 

8. Akciju un izpārdošanu laikā preču atpakaļatdošanai ir piemērojami speciāli nosacījumi, kas ir jāievēro.

 

9. Akciju laikā, kad noteikti produkti tiek dāvināti un/vai pirkti produktu komplekti, un klients nolemj atpakaļatdot nopirkto produktu, bet paturēt dāvināto (vai citu komplekta) produktu, tiek atmaksāta preču atšķirības summa, no komplekta cenas atņemot dāvinātā (vai komplekta cita) produkta cenas summu (piešķirto atlaižu summu) (1. piemērs: komplekta “Džemperis + bezmaksas krekliņš “Vytis”” cena ir 26 €. Klients nolemj atdot atpakaļ džemperi, bet krekliņu paturēt. Klientam tiek atmaksāta šāda summa: 26 € (komplekta cena) – 12 € (krekliņa parastā cena (piešķirtā atlaide)) = 14 € (atmaksājamā summa). 2. piemērs: tiek nopirkts 2 džemperu komplekts par 50 € (pērkot atsevišķi, viena džempera cena ir 30 €) un nolemts atpakaļatdot vienu no džemperiem – šai gadījumā klientam atmaksājamā summa aprēķināma šādi: 50 € (komplekta cena) – 30 € (produkta parastā cena) = 20 € (šāda ir klientam atmaksājamā summa)).

 

10. Klienti preču atpakaļatdošanu apmaksā no saviem līdzekļiem.

 

11. Individuālo pasūtījumu atpakaļatdošana un/vai apmaiņa nav iespējama.

 

12. Nauda par atpakaļatdotajām precēm Pircējiem tiek pārskaitīta 14 kalendāro dienu laikā no preču atpakaļatdošanas brīža (kad Pārdevējs ir saņēmis preces). Nauda tiek ieskaitīta tajā pašā norēķinu kontā, no kura tika apmaksāts pasūtījums.

 

VII. Preču piegāde

 

1. BaltuStils.lv apņemas preces nosūtīt Klientam ne vēlāk kā 1–4 darbdienu laikā (vai citā termiņā, kas norādīts pie atsevišķiem produktiem) no apstiprinājuma par pasūtījuma izpildi nosūtīšanas Klientam (pirmssvētku laikposmā piegādes termiņš var pagarināties līdz pat 8 darbdienām). Šāds termiņš netiek piemērots gadījumos, kad BaltuStils.lv noliktavā nav vajadzīgo preču, un Klients tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu (pasūtot klients pie izvēlētā produkta redz uzrakstu “Iepriekšpārdošanas pasūtījums”. Vienlaikus Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā BaltuStils.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus.

 

2. Klientam ir pienākums, pasūtot preces, norādīt preču piegādes adresi un personu, kura pieņems preces.

 

3. Klientam ir pienākums preces pieņemt pašam. Gadījumā, ja viņš pats preces nevar pieņemt un preces ir piegādātas norādītajā adresē, kā arī, pamatojoties uz citiem Klienta sniegtajiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt BaltuStils.lv pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

 

4. Preces, kas pasūtītas BaltuStils.lv internetveikalā, tiek piegādātas tikai kā ierakstīti pasta sūtījumi vai citos tīmekļa vietnē piedāvātajos veidos.

 

5. Ja Klienta vainas vai no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ preces netiek saņemtas, tās tiek nodotas atpakaļ BaltuStils.lv, un Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā. Turklāt BaltuStils.lv visos gadījumos ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas, neievērojot termiņu, Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

 

6. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt BaltuStils.lv , rakstot e-pasta vēstuli, visos gadījumos, kad sūtījums ir piegādāts bojātā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā, kā arī gadījumos, kad sūtījumā piegādātas citas, nevis pasūtītās preces, vai arī nav atbilstošs preču skaits, ja ir nepilns to komplekts, ja preces ir neatbilstoša lieluma vai izmēra.

 

7. Visos gadījumos, kad, Klientam saņemot preces, sūtījuma iepakojums ir saņurcīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts, Klientam ir saņemšanas lapā jānorāda (jāieraksta piezīme) vai jāuzraksta atsevišķs akts par šiem trūkumiem. Tas Klientam ir jādara preces nododošās personas klātbūtnē. Ja šīs darbības nav veiktas, BaltuStils.lv ir atbrīvots no atbildības Klienta priekšā par preču bojājumiem, ja šie bojājumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ, bet Klients tos nav atzīmējis sūtījuma piegādes apstiprinājumā.

 

8. Gadījumos, kad, preces saņēmis, Klients konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošais preču komplekts vai piegādātās preces nav atbilstoša lieluma, krāsas vai neatbilst citi to raksturlielumi, Klientam ir nekavējoties jāinformē par to BaltuStils.lv.

 

9. Sūtījumi, kas sūtāmi, izmantojot pakomātus, sūtījumu terminālos tiek uzglabāti 7 (septiņas) dienas. Ja Klients neizņem sūtījumu septiņu dienu laikā no SMS par sūtījuma piegādi saņemšanas, sūtījums tiek nogādāts atpakaļ pie pārdevēja. Ja Klients lūdz atkārtoti izsūtīt sūtījumu, viņam ir jāsedz BaltuStils.lv papildu sūtīšanas izmaksas 5 (piecu) EUR apmērā (2,5 € sūtījuma atpakaļatdošana un 2,5 € atkārtota sūtījuma izsūtīšana).

 

10. Ja Klients ir nepareizi uzrakstījis tālruņa numuru un tāpēc nav saņēmis SMS ziņu par sūtījuma piegādi pakomātā, tas neatbrīvo viņu no pienākuma atlīdzināt BaltuStils.lv 9. punktā norādīto summu, ja vēlas, lai sūtījums tiktu no jauna izsūtīts.

 

VII. Citi nolikumi

 

1. Visi ziņojumi BaltuStils.lv ir jāiesniedz, rakstot e-pasta vēstuli uz: info@ BaltuStils.lv.

 

2. Līgums tiek noslēgts, pildīts un visa komunikācija starp Klientu un BaltuStils.lv notiek valsts valodā.

 

3. Klientam ir tiesības pēc līguma noslēgšanas 14 dienu laikā atteikties no tā bez papildu nosacījumiem un bez pienākuma norādīt šādas atteikšanās iemeslus. Šī termiņa rēķināšana uzsākama no brīža, kad preces saskaņā ar līgumu (pasūtījumu) tiek nodotas Klientam.

 

4. Šo savu iespēju Klients var īstenot tikai gadījumā, ja priekšmets (prece) nav bojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, kā arī tā nav lietota (iepakojuma izmaiņas tik, cik tās nepieciešamas preču apskatīšanai, netiek uzskatītas par būtiskām).

 

5. BaltuStils.lv apņemas ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Klienta ziņojuma par atteikšanos no līguma saņemšanas veikt nepieciešamās darbības, lai atjaunotu stāvokli, kāds bijis līdz līguma noslēgšanai.